Každému dieťaťu by sme mali povedať:


"VIEŠ ČO SI? SI ZÁZRAK. SI JEDINEČNÝ, ČO SVET SVETOM STOJÍ. EŠTE TU NIKDY NEBOLO TAKÉ DIEŤA AKO SI TY!"


Pablo Calas


INFORMÁCIE O NÁS


Občianske združenie pre telesne postihnuté deti v okrese Poprad vykonáva svoju činnosť od roku 1995. Je tvorené prevažne rodičmi telesne postihnutých žiakov a jeho hlavnou úlohou je finančne i materiálne podporovať integráciu telesne postihnutých žiakov medzi intaktných spolužiakov. Svoju činnosť sústreďuje na Spojenej škole, Dominika Tatarku, Poprad - Základna škola, Ulica mládeže v Poprade. Vďaka tejto pomoci sa podarilo v priebehu uplynulých 22 rokov zriadiť v priestoroch školy modernú rehabilitačnú miestnosť, výťahové plošiny, sociálne zariadenia pre telesne postihnutých žiakov a iné.
Okrem tejto činnosti organizuje pre deti rôzne podujatia kultúrneho i športového charakteru, pričom využívame spoluprácu ZŠ  a takýmto spôsobom napĺňame ciele integrácie. Našim cieľom je podporovať integráciu detí s telesným postihnutím medzi intaktných spolužiakov, či už v oblasti vzdelávania, výchovy, kultúry, športu alebo iných aktivít. Sme otvorení rôznym projektom a podpore telesne postihnutých detí nielen v rámci okresu, ale aj mimo neho. Akcie, ktoré sme doteraz pripravili, boli veľmi úspešné a vytvorili mnoho vzájomných priateľských vzťahov s deťmi nielen z nášho okresu, kraja, či Slovenska, ale aj zo zahraničia (ČR, PL). Od roku 2008, kedy vznikla Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, ktorá spojila ZŠ s Gymnáziom, D. Tatarku, Poprad, otvorili sa možnosti štúdia pre telesne postihnutých žiakov aj v gymnaziálnej forme. Dnes sa škola chváli absolventami, ktorý vďaka výbornej spolupráci školy s OZ pre TPD v okrese Poprad mohli počas celého štúdia využívať okrem špeciálnopedagogickej starostlivosti aj zdravotnú starostlivosť pod vedením fyzioterpeutky v priestoroch školy. 

 

AKO ZAČALA INTEGRÁCIA?

V septembri roku 1995 prvýkrát prekročili brány školy prví telesne postihnutí žiaci. O rozbehnutie náročného projektu sa postarala mamka telesne postihnutého žiaka, pani Eva Benková, ktorá v spolupráci s vtedajšou riaditeľkou školy Mgr. Margitou Vojsovičovou zháňala akúkoľvek pomoc zo strany Mesta Poprad, sponzorov i všetkých priateľov, ktorí boli naklonení tomuto projektu.

Integrácia v počiatkoch narážala na množstvo prekážok. Vznikol problém bezbariérového prístupu. Po jeho odstránení sa zriadilo sociálne zariadenie pre vozíčkarov a oddychová miestnosť. Neskôr bol vybudovaný výťah na I. poschodie a rehabilitačná miestnosť.

 

AKÉ SÚ VÝHODY INTEGRÁCIE?


Výhodou integračného riešenie je, že postihnuté dieťa žije stále v bežnom rodinnom, školskom a spoločenskom prostredí a neustále sa musí vyrovnávať s prekážkami a ťažkosťami, ktoré mu toto prostredie stavia do cesty. Dôležitým momentom pre zdravý psychický vývoj telesne postihnutých detí je, keď ho prijme aj okolie, v ktorom vyrastá. Integrácia je dlhodobý, zložitý a citlivý proces, ktorý prináša ovocie nielen pre telesne postihnuté deti, ale aj pre ich spolužiakov. Deti sa stávajú citlivejšími a rozvíja sa v nich humánne cítenie. Žiaci prijímajú svojich integrovaných spolužiakov medzi seba s pochopením a ochotu pomôcť.

 

AKO INTEGRÁCIA TELESNE POSTIHNUTÝCH ŽIAKOV PREBIEHA V SÚČASNOSTI?


V školskom roku 2007/2008 bolo na ZŠ, Ul. mládeže v Poprade integrovaných 29 telesne postihnutých žiakov s rôznym druhom postihu. V tomto školskom roku (2008/2009) je ich počet 26. Sú to žiaci rôzneho veku, ktorí navštevujú ročníky 1. - 9. Keďže od septembra 2008 došlo k zlúčeniu ZŠ, Ul. mládeže s Gymnáziom Dominika Tatarku a vytvorila sa tak Spojená škola, Dominika Tatarku, Poprad, v priestoroch na ZŠ, Ul. mládeže sa otvorili ročníky prima - kvarta osemročnej sekcie Gymnázia. Aj tu majú možnosť šikovní telesne postihnutí žiaci ďalej pokračovať v štúdiu a súčasne využívať modernú rehabilitáciu. Od septembra 2009 sa plánuje, že do budovy príde aj bilingválna sekcia Gymnázia a preto možnosti ďalšieho štúdia budú opäť rozšírené. Nová legislatíva v školstve (nový školský zákon) dáva možnosť škole vytvoriť si okrem daného štátneho vzdelávacieho programu aj školský program. Ten na Spojenej škole, Dominika Tatarku, myslí aj na telesne postihnutých žiakov a preto orientuje svoju výučbu na prírodovedné predmety, cudzie jazyky a prácu s PC. Práve v týchto oblastiach majú telesne postihnutí žiaci najväčšie šance uplatnenia - grafici počítačových médií, programátori, tlmočníci, či iné povolania.  Počas hodín telesnej výchovy pravidelne vykonávajú cvičenia a absolvujú rôzne procedúry v rehabilitačnej miestnosti. Za správne cvičenie zodpovedá fyzioterapeut Daniela Sojáková.
V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sú im nápomocní asistenti učiteľa Mgr. Petra Vojčíková, Mgr. Viera Gulová a Bc. Pavol Leško, ktorých hlavnou úlohou je prekonať rôzne bariéry na vyučovaní spôsobené telesným postihom. Okrem nich deťom pomáha formou reedukácie špeciálny pedagóg PaedDr. Alžbeta Potempová, ktorá konzultuje rôzne vzdelávacie postupy s rodičmi i pedagógmi. Na základe vyšetrení zhotovuje individuálne výchovno-vzdelávacie plány pre jednotlivých žiakov.

 

PODPORA TELESNE POSTIHNUTÝCH DETÍ JE V SÚČASNOSTI ROZBEHNUTÁ UŽ VO VIACERÝCH OBLASTIACH:


ŠPORT - deti sú podporované v plaveckých disciplínách, zúčastňujú sa rôznych športových súťaží - majstrovstiev Slovenska v plávaní telesne postihnutých športovcov, pravidelne trénujú, sú členmi športových klubov, zapájajú sa do paralympiád - OZ pre TPD zorganizovalo doteraz už 2 ročníky paralympiády telesne postihnutých žiakov ZŠ, kde bola bohatá účasť súťažiacich z rôznych kútov Slovenska, Čieh i Poľska. Bližšie informácie si môžete pozrieť v záložke AKCIE.
KULTÚRA - pravidelne sa žiaci zúčastňujú rôznych súťažných i nesúťažných prehliadok v tanci, speve či dramatizácii. Spoločne so svojimi spolužiakmi súťažia na Festivaloch záujmových umeleckých činností žiakov ZŠ. Svoj talent pre spev, tanec i dramatizáciu prejavili aj v muzikáli SOĽ NAD ZLATO, s ktorým účinkovali telesne postihnuté deti spolu so svojimi spolužiakmi  pod vedením Bc. Pavla Leška a Mgr. Viery Gulovej.
VZDELANIE -  dosahujú vynikajúce výsledky vo vzdelávaní (v závislosti od intelektových schopností dieťaťa) a sú úspešnými riešiteľmi rôznych olympiád, súťaží v prírodovedných, ale aj humanitných predmetoch - v cudzích jazykoch a pod. V počítačových schopnostiach dosahujú taktiež výborné výsledky.
ZDRAVOTNÁ STRÁNKA - liečebná starostlivosť o týchto žiakov je na vysokej úrovni. Vďaka moderne zariadenej rehabilitačnej miestnosti majú deti možnosť využívať tie najmodernejšie prístroje a procedúry, ktoré výraznou mierou prispievajú k zlepšeniu ich fyzického, ale aj psychického stavu. Pravidelne sú kontrolované pod dohľadom rehabilitačnej lekárky i rehabilitačnej sestry (fyzioterapeutky). V prospech zlepšenia a utuženia zdravia prispievajú aj rekondično-rehabilitačné pobyty, ktoré organizuje OZ pre TPD v okrese Poprad už niekoľko rokov - spomenú ť môžeme Gerlachov (hotel HUBERT), Patince, ostrov DJERBA (TUNIS)....... Bližšie informácie v záložke AKCIE.